LAWAN VEDTEKER

LAWAN-NORGE

 

 

 

 

Innhold

Kapittel 1: Navn, Formål og Virksomhetsområde. 3

§ 1. Navn. 3

§ 2. Virksomhetsområde. 3

§ 3. Forbundets hovedkontor. 3

§ 4. Forbundets målsetninger. 3

Kapittel 2: Medlemskap. 4

§ 5. Medlemskapskriterier Medlemskap er åpen for alle dersom: 4

§ 6. Støttemedlemmer. 4

§ 7. Inndragning av medlemskap. 4

§ 8. Medlemskontingent. 4

§ 9. Stemmerett. 5

Kapittel 3: Forbundets organer. 5

§ 10. Forbundets organisasjonsledd. 5

Kapittel 4: Landsmøte. 5

§ 11. Landsmøte. 5

§ 12. Landsmøtets oppgaver. 5

§ 13. Ekstraordinært landsmøte. 6

Kapittel 5: Landstyre. 6

§ 14. Landstyre. 6

§ 15. Landstyrets oppgaver. 6

Kapittel 6: Lokaleavdelinger. 7

§ 16. Lokaleavdelinger. 7

§ 17. Lokalavdelingers oppbygning. 7

§ 18. Lokal avdelingens årsmøte. 7

§ 19. Lokal avdelingens styre. 8

§ 20. Lokal avdelingens oppløsning/nedlegging. 8

Kapittel 7: Valgkomité. 8

§ 21. Hensikt. 8

§ 22. Valg av valgkomite. 8

§ 23. Oppdrag. 8

§ 24. Taushetsplikt. 9

Kapittel 7: Økonomi 9

§ 25. Lawans økonomiske grunnlag. 9

Kapittel 8: Suspensjon og eksklusjon. 9

§ 26. Suspensjon og eksklusjon. 9

Kapittel 9: Andre bestemmelser. 10

§ 27. Kjønnskvotering. 10

§ 28. Tolkning av vedtektene. 10

§ 29. Vedtektsendringer. 10

§ 30. Oppløsning av Lawan. 10

§ 31. Ikrafttredelse. 10

 


 

Vedtekter

Kapittel 1: Navn, Formål og Virksomhetsområde

§ 1. Navn 

Forbundets navn er Lawan og virksomhetens navn er Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge.

§ 2. Virksomhetsområde

Forbundet bedriver riksomfattende virksomhet i Norge.

§ 3. Forbundets hovedkontor 

Forbundet har sitt hovedkontor i Oslo, med avdelinger i resten av landet.

§ 4. Forbundets målsetninger

 1. Representere kurdiske ungdommer og barn i Norge.
 2. Engasjere og aktivisere kurdiske ungdommer og barn i freds- og antirasistiske bevegelser, samtidig jobbe for forebyggende tiltak mot diskriminering.
 3. Kjempe mot vold, kriminalitet og gjengbevegelser blant kurdiske ungdommer.
 4. Være aktiv for å vekke interesse blant kurdiske ungdommer for idrett og kultur, samtidig forberede muligheter for trening og innlæring innenfor disse områder.
 5. Vekke og styrke kurdisk kultur og identitet blant kurdiske ungdommer, samtidig jobbe aktiv for få dem til å integrere seg i det norske samfunnet.
 6. Samarbeide med norske og utenlandske ungdomsorganisasjoner samt norske myndigheter for å gjennomføre forbundets målsettinger.
 7. Gjennom massemedier og andre midler opplyse det norske samfunn om kurdernes situasjon i Kurdistan og i Norge.
 8. Støtte det kurdiske folkets kamp mot undertrykelse i Kurdistan.
 9. Arbeide aktivt med tiltak mot misbruk av alkohol og narkotika blant det kurdiske ungdomsmiljø, og gjennom seminarer, fellesmøter og informasjonskanaler opplyse dem om konsekvensene av slik misbruk.
 10. Motivere kurdiske ungdommer til utdanning

 

 

 Kapittel 2: Medlemskap

§ 5. Medlemskapskriterier Medlemskap er åpen for alle dersom:

 1. Har betalt den fastsatte medlemskontingent.
 2. Er mellom 5 år til og med 30 år.
 3. Må overholde og akseptere forbundets vedtekter, samt lover, regler og bestemmelser.
 4. Alle medlemmene har rett til å være medlem i andre organisasjoner, dersom disse organisasjonenes vedtekter ikke er i strid med Lawans vedtekter og målsettinger.
 5. Brudd på disse medlemskriteriene medfører sanksjoner, jfr. § 7

 

§ 6. Støttemedlemmer

 1. Støtemedlemmer er personene som ikke oppfyller medlemskriteriene, i henhold til § 5, men som likevel kan bli "medlemmer" i forbundet, (et eksempel på støttemedlemmer kan være personer over 30 år).
 2. Støttemedlemmer har ikke stemmerett, men tale og forlagsrett i forbundets møter.
 3. En person over 35 år kan ikke lenge være forbundets støttemedlem
 4. Støttemedlemmer er pliktige til å betale den fastsatte medlemskontingenten.

 

§ 7. Inndragning av medlemskap 

Et medlem kan miste medlemskapet dersom:

 1. Medlemmet bryter forbundets vedtekter og/eller på annen måte bidrar til å skade forbundets omdømme.
 2. Medlemskapet kan fratas av vedkommende etter to ganges skriftlig varsel fra styret.
 3. Medlemskap kan også fratas uten noe form for skriftlig varsel, styret avgjør med hensyn til medlemmets handling.
 4. Medlemmer som har unnlatt å betale kontingenten mister medlemskapet automatisk.

 

§ 8. Medlemskontingent

 1. Medlemskontingenten til forbundsmedlemmer fastsettes av landsmøte etter forslag fra landstyre
 2. Landsmøte vedtar beløpet på kontingenten .
 3. Kotingenten skal være 50 kr pr år.

 

§ 9. Stemmerett

 1. Personen har stemmerett dersom vedkommende har hvert medlem i forbundet minst 1 måned før landsmøte og årsmøtene.
 2. For å kunne benytte sin stemmerett må man være personlig tilstede under valget.
 3. Alle medlemmer som har stemmerett har også rett til å stille som kandidater for å bli valgt i forbundets ulike styreorganer.
 4. Dersom medlemskontingenten ikke blir betalt i løpet av et år mister vedkommende automastisk stemmerett i valgene

 

Kapittel 3: Forbundets organer

§ 10. Forbundets organisasjonsledd

 1. Landsmøte
 2. Landsstyret
 3. Avdelingenes årsmøte
 4. Lokalavdelinger
 5. Landsmøte er Lawans høyeste myndighet
 6. Det avholdes årlig ordinært landsmøte innen mars-april måned
 7. Landsmøte innkalles av styret med minst 2 ukes varsel

Kapittel 4: Landsmøte

§ 11. Landsmøte

 

§ 12. Landsmøtets oppgaver

 1. Godkjenne landsmøtet
 2. Godkjenne dagsorden
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Landsmøtet skal behandler og godkjenner årsmelding og regnskap for det forutgående året og fastsetter budsjett for det kommende år
 5. Fastsette medlemskontingent
 6. Behandle eventuelle endring av vedtekter og annet organisatoriske spørsmål
 7. Behandle og stemme over andre saker som er fremmet av landstyre
 8. På landsmøtet velger medlemmene Lawans forbundsstyre
 9. På landsmøtet velges også valgkomite medlemmer


§ 13. Ekstraordinært landsmøte

 Ekstraordinære årsmøter holdes når landsstyret bestemmer det, ellers når minst to tredjedeler av (2/3) stemmeberettigede medlemmene krever det

 1. Det innkalles på samme måte som for ordinære landsmøter/årsmøter med minst 14 dagers varsel
 2. Mellom landsmøtene er landsstyret forbundets høyeste myndighet
 3. Enkelte styreverv i Landsstyret velges på landsmøte for en periode på 2 år om gangen, med rullerende valg år.
 4. Mellom landsmøtene ledes Lawan av landsstyret i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak
 5. skal bestå av fem (5) faste styremedlemmer, og to (2) varamedlemmer
 6. Landsstyre skal velge 2-5 konsulenter blant forbundets medlemmer
 7. Landsstyret er beslutningsdyktig i styremøtene når flertallet av styremedlemmene er tilstede.
 8. Ved avstemminger i landsstyret er forbundsleders stemme avgjørende når det foreligger stemmelikhet

Kapittel 5: Landstyre

§ 14. Landstyre

 

Merknad: Leder kan ikke stille i mer enn to perioder sammenhengende som leder.

 

§ 15. Landstyrets oppgaver

 1. Landsstyret har ansvar for arbeidet i forbundet mellom landsmøtene etter de retningslinjer som er trukket, jfr. § 1, og etter de vedtak som blir gjort på landsmøtet
 2. Skal fastsette budsjett og kontingent i samsvar med retningslinjer som landsmøtet har trukket opp
 3. Hvert år legger fram årsmelding/årsrapport og årsregnskap på landsmøtet
 4. Landstyre skal ha styremøter minst en gang i måneden og ellers så ofte forbundsleder eller et flertall av landsstyret forlanger det
 5. Innkalle til, å forberede landsmøte
 6. Landstyre kan opprette og skal godkjenne geografiske lokaleavdelinger av KUFN


 

Kapittel 6: Lokaleavdelinger

 

§ 16. Lokaleavdelinger

 1. Det skal opprettes lokalavdelinger med sikte på å samle foreningens medlemmer i et lokalt miljø, og for å kunne arbeide for foreningens målsettinger på det nasjonale plan
 2. Forbundets landstyre kan opprette og skal godkjenne geografiske lokaleavdelinger av Lawan
 3. Ved dannelsen av en avdeling, er landsstyrets representanter pliktet til å være tilstede
 4. Avdelingene skal følge reglene for landsmøte jfr. 11§ og landsstyre som beskrevet i § 12
 5. Lokalavdelingene er underlagt Lawans landstyre, men den kan selv velge avdelingens form
 6. Avdelingen kan, med bakgrunn i lokale forhold ta inn særlige bestemmelser som ikke er dekket av landstyrets vedtekter, men de bestemmelsene kan ikke være i strid med de generelle vedtakene

 

§ 17. Lokalavdelingers oppbygning

 1. Lokalavdelings årsmøte
 2. Lokalavdelings styre

 

§ 18. Lokal avdelingens årsmøte

 1. Lokal avdelings årsmøtet er avdelingens øverste myndighet
 2. Lokal avdelingene avholder egne årsmøter hvor det velges eget styre
 3. En lokal avdeling må ha minst 5 medlemmer for å kunne opprette en avdeling
 4. Lokal avdelings årsmøte avholdes hvert år etter landsmøtet
 5. Lokalavdelinger som ikke har årsmøtevedtatte vedtekter skal følge Lawans landsmøte vedtekter
 6. Eventuelt ekstraordinært årsmøte følger reglene for ekstraordinært landsmøte som beskrevet i § 19

 

 

 

§ 19. Lokal avdelingens styre

 1. Lokal avdelingens medlemmer velger lokalavdelingens styre
 2. Styresammensetning og drift følger samme retningslinjer som beskrevet for landstyret i § 12, men lokalavdelingen holder egne styremøter og medlemsmøter
 3. Lokale avdelingens styre er pliktet til å ha eget økonomiansvarlig
 4. Lokal avdelingen fører eget regnskap og kopi av godkjent regnskap sendes landstyret
 5. En lokalavdeling kan ikke oppløses så lenge 5 medlemmer ønsker å fortsette driften
 6. En lokalavdeling kan ikke melde seg ut av Lawan
 7.  
 8. Hensiktet med valgkomitéen som en prosesse er å  sikkre valg av et styre sammensatt av personer som hver for seg er ressurspersoner for Lawans forbund
 9. Valgkomitéen skal representere kandidater som har den best mulige læringsvilje, kompetanse og kapasitet for å lede og styre forbundet mellom landsmøtene
 10. Valgkomitéens medlemmer velges på forbundets høyeste organ, landsmøte, for en funksjonstid på et år
 11. Til valgkomitéen skal det velges 1-3 medlemmer
 12. Valgkomitéens forman (leder) skal velges på landsmøte
 13. Medlemmer kan også stilles til valg på selve landsmøtet
 14. En valgkomite medlem kan ikke stilles til valg
 15. En kandidatliste skal offentliggjøres senest 14 dager før landsmøte
 16. Valgkomitéen skal så vidt mulig kunngjøre sine kandidatforslag i innkallingen til landsmøtet
 17. Den viktigste oppgaven valgkomitéen har er først og fremst tilstrebe å finne relevante kandidater, for deretter å nominere dem i valget på landsmøtet
 18. Valgkomitéen skal begrunne nominasjonen av hver kandidat overfor landsmøtet
 19. Valgkomitéen skal legge fram forslag for landsmøtet til forbundets leder, men den endelige avgjørelsen er landstyremedlemmer som tar
 20. Valgkomitéen skal kontakte og følge opp hver kandidat
 21. Valgkomitéen skal legge frem en årsrapport for landsmøtet
 22. Valgkomitéen holder landstyret løpende orientert om status i komiteens arbeid
 23. Valgkomitéen skal innen 4 uker før landsmøtet inngi til landstyre sitt forslag til kandidater
 24. Valgkomitéen skal følge de vedtatete retningslinjene som landsmøtet har vedtatt
 25. Valgkomitéen oppdrag er gjennomført når nyt styre i Lawans forbund er valgt

§ 20. Lokal avdelingens oppløsning/nedlegging

Kapittel 7: Valgkomité

§ 21. Hensikt

§ 22. Valg av valgkomite

§ 23. Oppdrag

 

§ 24. Taushetsplikt

 1. Valgkomitéen skal ha taushetsplikt av sensitive personopplysninger som berører kandidatene
 2. Medlemskontingent
 3. Arrangementsinntekter
 4. Støtte fra andre foreninger, organisasjoner
 5. Tilskudd fra offentlige myndigheter
 6. Prosjektstøtte
 7. Kursavgifter
 8. Sponser
 9. Andre inntekter fra offentlig og privat virksomhet, dersom dette ikke endrer KUFNs demokratiske struktur, frittstående og uavhengige stilling
 10. Revisorselskapet Vidi Revisjon AS fungerer som fast revisor for Lawan.

Kapittel 7: Økonomi

§ 25. Lawans økonomiske grunnlag

 

Kapittel 8: Suspensjon og eksklusjon

§ 26. Suspensjon og eksklusjon

 1. Landstyret kan suspendere eller ekskludere ethvert medlem som opptrer i strid med forbundets vedtekter
 2. Det samme gjelder hvis et medlem opptrer på en måte som er grovt illojalt og til skade for forbundet og/eller forbundets medlemmer
 3. Landstyret tar avgjørelsen om hvor langt et medlem kan bli suspendert, men vedtak om suspensjon skal være begrenset i tid til maksimalt 1 år
 4. Landstyret må gi det aktuelle medlemmet anledning til å gjøre seg kjent med saken og forklare seg om saksforholdet med en rimelig frist på (2) to uker
 5. Eventuell eksklusjon avgjøres av landstyre
 6. Ved valg til alle styrende organ og utvalg og i alle organisasjonsledd nyttes kjønnskvotering
 7. Minst 40 % av hvert kjønn skal være representert hvis dette er mulig

Kapittel 9: Andre bestemmelser

§ 27. Kjønnskvotering

 

§ 28. Tolkning av vedtektene

 

 1. Det tillegger landstyret å tolke disse vedtektene
 2. Dersom det oppstår uenighet eller tvil om hvordan disse vedtektene skal tolkes eller forstås er landstyret tolkning gjeldende

 

§ 29. Vedtektsendringer

 1. Forbundets styre og medlemmer kan komme med forslag til vedtektsendringer, forslagene kan kun fremsettes og vedtas på ordinær landsmøte
 2. Kun landsmøte har rett til å endre disse vedtektene
 3. Endringer av forbundets vedtekter krever minst 2/3 flertall

 

§ 30. Oppløsning av Lawan

 1. Eventuell oppløsning av Lawan avgjøres i landsmøtet eller ekstraordinær landsmøtet med minst 3/4 flertall
 2. Disse vedtekter trer i kraft fra 23.09.2016 og gjelder frem til endringer forbundets landsmøte.

§ 31. Ikrafttredelse

 

 1. Disse vedtekter trer i kraft fra 23.09.2016 og gjelder frem til endringer forbundets landsmøte.

 

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn